Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Medgivande var inte möjligt
Eftersom området som gränsar till den fastighet där friggeboden ska uppföras enligt detaljplanen är allmän plats, park, så är det enligt Mark- och miljööverdomstolen inte möjligt att uppfylla kravet på medgivande från berörda grannar. Det är många som har ett berättigat intresse av användandet av parkområdet.
2020-09-23 12:15:00

HD justerar straff för bland annat förberedelse till mord
Hovrätten dömde en man till sex år och sex månaders fängelse för för grovt vapenbrott, grovt häleri och förberedelse till mord. Han hade tidigare dömts i ett annat mål för grov utpressning till fängelse i två år och sex månader. Mannen ingår i ett kriminellt gäng där det har förekommit en mängd våldsdåd med skjutningar mellan två gäng.
HD har prövat frågan om påföljden. I målet aktualiseras också...
2020-09-23 00:00:00

Förfallen byggnad hade hemfridszon
Ytterväggen och taket hade rasat in på byggnadens norra sida. Mark- och miljödomstolen finner, trots förfallet, att byggnaden har en hemfridszon. Detta då den norra sidan av huset inte är synlig från vägen och strandlinjen. Strandskyddsdispens medges därför för en ersättningsbyggnad.
2020-09-23 08:50:00

Inget avdrag för reparationer
När ett fastighetsbolag gör reparationer av fastigheten i samband med en övergång från frivillig skattskyldighet till icke skattepliktig uthyrning, så medges enligt Högsta förvaltningsdomstolen inget avdrag för ingående mervärdesskatt. Reparationerna har inte kommit till användning i den skattepliktiga verksamheten.
2020-09-22 12:51:00

Förrättningskostnad var oskälig
Mark- och miljööverdomstolen finner att den aktuella fastigheten även varit föremål för förrättning två år tidigare och att förrättningarna i stor utsträckning berört samma område och delvis samma arbetsmoment. Därför har den tid som lagts ned varit mer omfattande än vad som varit motiverat. Förrättningskostnaden sätts därför ned med 23 000 kronor.
2020-09-22 12:08:00

Uppgifter om kriminalvårdsanstalter med Covid-19-fall skadar inte rikets säkerhet
Klagande begärde att få ta del av vissa uppgifter i journalanteckningar som getts in till Kammarrätten i Jönköping avseende bland annat positiva provsvar för Covid-19.
Klagande begärde uppgifter om namnet på den eller de kriminalvårdsanstalter där journalanteckningarna upprättats.
Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattades av sekretess.
HFD upphävde beslutet och ...
2020-09-21 00:00:00

HD prövar om statsimmunitet hindrar utmätning
Sedan en tvist uppkommit mellan ett antal investerare och republiken Kazakstan och dess nationalbank påkallade investerarna skiljeförfarande vid Stockholms handelskammare.
Skiljedom meddelades i december 2013. Genom domen förpliktades Kazakstan att till Investerarna betala knappt 500 000 000 US-dollar jämte ränta samt att ersätta deras rättegångskostnad.
Republiken och nationalbanken överklagad...
2020-09-21 00:00:00

Utsläpp av VOC hindrar inte verksamhet
Länsstyrelsen förbjöd en verksamhet i form av underhåll av fartyg då den skulle medföra att utsläppen av VOC, som bidrar till marknära ozon, nästan skulle fördubblas i Skåne. Mark- och miljödomstolen finner att verksamheten är tillåtlig med en begränsning av utsläpp från verksamhet som bedrivs utomhus där rening inte är möjlig.
2020-09-22 08:38:00

Grundläggande fel i sanktionsbeslut
En förening och en man påfördes miljösanktionsavgift. Det angavs inte att det rörde sig om solidariskt betalningsansvar. Beslutet avsåg därför två avgifter för samma överträdelse. Det grundläggande felet gör att beslutet upphävs i dess helhet.
2020-09-22 08:34:00

Ränteutgifter får delvis dras av
En bank får enligt Högsta förvaltningsdomstolen dra av de ränteutgifter som belöper på den del av en efterställd skuld som med hänsyn till tillsynsförordningens reglering inte längre får ingå i bankens kapitalbas.
2020-09-21 14:44:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.