Välkommen till Lex Press

Välkommen till Lex Press! Sveriges första juridiska nyhetstjänst för professionella användare, med kompletta rättsfallsdatabaser, sökmotorn Lex Praxis, företagsinformation i Lex Bolag, specialbevakning i Legala Ord samt nyhetsbrev.Läs merProva Gratis

Login

Senaste Nyheterna

Mannens älskade katt hade blivit akut förlamad i bakkroppen. Han hoppades att katten skulle tillfriskna men tog den efter två veckor till veterinär. Veterinären ville avliva katten men mannen ville ha en second opinion från en annan veterinär. Länsstyrelsen kopplades in och ringde mannen. Han önskade få några dagar på sig att avliva katten. Dagen efter tog han katten till en ny veterinär och lät den avlivas. Hovrätten finner att mannen agerat grovt oaktsamt och dömde honom för djurplågeri till 60 dagsböter.
Ägarna till handelsträdgården önskade använda den som bostad och sökte därför strandskyddsdispens för den ändrade användningen. Mark- och miljödomstolen nekar dispens då området inte kan anses vara ianspråktaget och då vägen mellan fastigheten och strandlinjen inte kan ses som avskiljande.
En statlig myndighet beslutade att en tjänsteman med en säkerhetsklassad befattning vid myndigheten inte längre uppfyllde säkerhetsskyddslagens förutsättningar för godkänd säkerhetsprövning. Det beslutet kunde inte överklagas. Tjänstemannen var efter beslutet enligt författning inte behörig att utföra sina arbetsuppgifter. Sedan tjänstemannen fått och avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke säkerhetsklassad befattning vid myndigheten sade anställningsmyndigheten upp honom av personliga skäl. Arbetsdomstolen har funnit att staten i ett sådant fall har att styrka dels att arbetstagaren avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete, dels förekomsten av sådana omständigheter som gör att det kan antas att arbetstagaren inte är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Då staten inte gjort detta i det aktuella fallet har uppsägningen ogiltigförklarats.
En arbetstagare köpte optioner från sin arbetsgivare, vilka gav arbetstagaren rätt att köpa aktier i arbetsgivarens dotterbolag. Den omständigheten att arbetsgivaren, vid avslutad anställning, har rätt att återköpa optionerna gör enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte att optionerna förlorar sin karaktär av värdepapper.
Muren var inte fackmannamässigt utförd och hade inte underhållits på rätt sätt. Hovrätten finner dock att köparen inte fullgjort sin undersökningsplikt när det gällt muren och att säljarna inte ska anses ha underlåtit att lämna information om problemen med muren. Köparen kan därför inte åberopa felen.
Då solcellsparken har en livslängd på 30 år och då panelerna går att montera ner enkelt finner mark- och miljödomstolen att bestämmelsen i 3 kap 4 § miljöbalken som reglerar ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark inte utgör ett hinder mot etableringen.
En omstrukturering inom en koncern, vilket leder till resultatutjämning mellan två koncernbolag som inte har möjlighet att lämna koncernbidrag sinsemellan, gör enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte att skatteflyktslagen blir tillämplig.
Ett bolag ålades såsom fastighetsägare företagsbot för att ha avverkat skog på fastigheten utan föregående anmälan. Åklagaren yrkade inledningsvis att förverkande av värdet på skogen skulle ske hos moderbolaget men justerade sitt yrkande så att förverkandet skulle ske hos bolaget istället. Hovrätten finner att taleändringen inte ska tillåtas och att förverkande inte kan ske hos moderbolaget.
I ett ärende om bygglov för fritidshus i ett område av riksintresse för totalförsvaret fann nämnden att Försvarsmaktens överklagande inkommit i rätt tid. Högsta förvaltningsdomstolen finner att länsstyrelsen och regeringen varit bundna av nämndens rättidsbedömning. Att kommunen senare ifrågasatt om rättidsbedömningen var korrekt ändrar inte detta förhållande.
Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens möjlighet, enligt skatteförfarandelagen, att vid synnerliga skäl besluta om befrielse från skyldighet att betala skatt, inte ger den enskilda någon rätt till befrielse. Därmed kan regeringens beslut inte rättsprövas.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar