Totaltjänst
Lex Press Konkurs & Obestånd
Lex Press Konkurs & Obestånd innehåller rättsfall från samtliga Lex Press databaser, med mål som har anknytning till obestånds- och konkursärenden. Exempelvis frågor om lönebidrag, företrädaransvar, obestånd, företagsrekonstruktion, återvinning med mera. Tjänster uppdateras flera gånger dagligen.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Kammarrätten vägrade lämna ut en lista över personal och deras födelseår eller ålder. HFD finner att uppgifter om födelseår omfattas av sekretesslagen. Däremot kan man ange personernas ålder.
Skatteverket medgav inte avdrag för kapitalförlust för ett bolag som avyttrat ett ränteswapavtal med sin bank i förtid. Skatteverket menade att avtalet inte var helt avyttrat. Högsta förvaltningsdomstolen finner att avtalet var helt avyttrat men återförvisar målet till Skatteverket för att pröva om kapitalförlusten var definitiv och verklig.
Enligt stifelseförordnandet skulle styrelsen ha minst fyra ledamöter. Men bara tre deltog i ett styrelsemöte. Högsta förvaltningsdomstolen prövar om de ändå kunde fatta beslut.
Ett företags vd eftertaxerades för att bolaget bekostat en fastighetsmäklarutbildning. Förvaltningsrätten höll med Skatteverket om att det handlade om vd:ns personliga levnadskostnader. Kammarrätten finner dock att utbildningen var till nytta för företaget och inte skulle förmånsbeskattas.
Konkurrensverket fattade ett tillsynsbeslut avseende ett antal kommuner som upphandlade avfallstjänster från ett gemensamt ägt bolag, utan föregående annonsering. Kammarrätten har förklarat att Konkurrensverkets beslut inte är överklagansbart. HFD meddelar att det kan överklagas och återförvisar målet till kammarrätten för prövning.
HFD beviljar ett offentligt ombud ytterligare ersättning för arbete efter dom.
Till viss del kommer det nya bostadsområdet att byggas på brukningsvärd jordbruksmark. Men kommunen har begränsat antalet bostäder och tagit hänsyn till miljön. Dessutom kan inte behovet av bostäder lösas på tillredsställande sätt på annan mark. MÖD fastställer detaljplanen.
Miljöförvaltningens vitesföreläggandet togs emot av en person som inte var firmatecknare. Därför har föreläggandet att sänka ljudnivån inte heller delgetts gymet eller vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen avslog en ansökan om avvattning och dikning av ett antal klart avgränsade markområden. MÖD finner att bedömningen av om dikning var möjligt skulle ha gjorts med beaktande av de olika förutsättningarna för de olika områdena.
I ett LVM-mål uttryckte huvudmannen en stark önskan om att få närvara från samma plats som ombudet. Rätten menade att det inte var nödvändigt och de kallades att delta via videolänk från Skåne respektive Västerbotten. Ombudet valde dock att inställa sig tillsammans med huvudmannen, varefter kammarrätten inte godkände ombudets ersättningsanspråk. HFD finner dock att det var rimligt att huvudmannen och ombudet var på samma plats vid huvudförhandlingen.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar