Målnummer
HD-O-7528-22
Datum
2023-05-31
RUBRIK
Rättelse av skrivfel blev skärpt straff, HD upphäver rättelsen
KOMMENTAR
En man dömdes i tingsrätten för flera fall av bedrägeri. Påföljden angavs till fängelse i två år och sex månader. I domslutet angavs påföljden till fängelse i två år. Domen fick laga kraft. Tingsrätten beslutade därefter, utan att ge parterna tillfälle att yttra sig, om rättelse av domslutet på så sätt att påföljden angavs till fängelse i två år och sex månader. Mannen överklagade rättelsebeslutet och framförde att han borde fått tillfälle att yttra sig samt att han utgick från domslutet när han bestämde sig för att inte överklaga tingsrättens dom. Hovrätten har ansett att tingsrättens domslut innehåller en sådan uppenbar oriktighet som kan rättas och avslog hans överklagande. HD har prövat om det funnits förutsättningar for tingsrätten att - efter det att domen fick laga kraft - rätta domslutet beträffande påföljden. Av redovisningen i domskälen framgår hur tingsrätten resonerade för att komma till slutsatsen att påföljden skulle bestämmas till fängelse i två år och sex månader. I domslutet kom dock påföljden att anges till två år. Domslutet får därmed anses innehålla en uppenbar oriktighet som har orsakats av ett skrivfel. Åklagaren överklagade inte domen och den rättelse som tingsrätten gjorde av domslutet resulterade i en väsentlig skärpning av fängelsestraffet. Parterna borde ha fått möjlighet att yttra sig innan beslutet om rättelse fattades, något som inte skedde. De har däremot fått redovisa sin inställning i hovrätten och HD, där mannen motsatt sig rättelse. Därför finner HD att det inte funnits förutsättningar att rätta domslutet och upphäver tingsrättens beslut om rättelse.
Saken
Rättelse

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.