Kontakt

Om du är intresserad av våra webbtjänster, utbildningar, rådgivning eller vill ha support är du varmt välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon. Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar. Våra öppettider är 9.00 - 16.00.
Telefon: 08-716 07 90
E-post: info@lexpress.se
För frågor om abonnemang
E-post: abonnemang@lexpress.se
För teknikrelaterade frågor
E-post: webmaster@lexpress.se
Lex Press AB
Bos 2002
128 21 Skarpnäck

Senaste Nyheterna

Företaget A bedriver franchiseverksamhet. Ett kafé, bolag B, var franchisetagare och mellan parterna fanns ett samarbetsavtal och ett andrahandshyresavtal. B bedrev alltså sin verksamhet i en lokal som det hyrde av A. Det uppstod meningsskiljaktigheter mellan A och B, som resulterade i att B slutade betala hyran. A väckte talan mot B och yrkade att bolaget skulle förpliktas att betala förfallna hyror. B dömdes att betala hyror samt ersätta A för rättegångskostnaderna. Bolagen träffade en förlikning som innebar att A förvärvade B:s verksamhet. Förlikningen omfattade de skulder som B hade till A och B:s verksamhet upphörde i och med det. B försattes sedan, efter egen begäran i konkurs. Enligt konkursbouppteckningen hade B:s ställning försämrats avsevärt genom förlikningen. Att reglera en skuld på det sätt som gjorts utgör en betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel, som inte under några omständigheter är att betrakta som ordinär. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § konkurslagen är därför tillämplig. A:s fordran var oprioriterad och enligt konkursbouppteckningen framgår att det finns borgenärer med såväl prioriterade som oprioriterade fordringar. Tingsrätten konstaterade att betalningen till A ledde till att övriga borgenärers möjlighet till betalning har utraderats. Värdet av egendomen som överlåtits ska därför återbäras till konkursboet, enligt tingsrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd med utgångspunkt från bedömningen att det mellan A och B träffade förlikningsavtalet innefattar en betalning som ska återgå enligt 4 kap. 10 § konkurslagen och att A är skyldigt att ersätta värdet av den egendom som B har utgett.
Hovrätten meddelade att ett beslut i ett adoptionsärende kunde överklagas senast 3 november 2022, det vill säga inom fyra veckor. Adoptionsärenden handläggs dock enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden och beslut i sådana ärenden måste överklagas inom tre veckor. När överklagandet kom in, inom fyra veckor, avvisades det som för sent inkommet. Eftersom hovrätten lämnat en felaktig anvisning har klagande haft laga förfall och HD återställer den försuttna tiden.
2002 beviljade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun dispens från strandskydd i efterhand för en redan uppförd "friggebod" på en fastighet. I beslutet angavs också ”Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats”. Skälen som anfördes var att förvaltningen fann att särskilda skäl förelåg för att medge dispens från strandskyddet då tomten redan var ianspråktagen av fritidsbebyggelse och att ”friggeboden” inte heller ansågs förändra livsbetingelserna för djur- och växtlivet i området. 2021 beviljade kommunen dispens för nybyggnation av ett fritidshus, en sjöstuga samt brygga på fastigheten. I beslutet angavs att åtgärden ska utföras inom den tomtplats som beslutades den 4 maj 2002 Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut om strandskydddispens och konstaterade i fråga om fritidshuset och sjöstugan att området där byggnaderna ska placeras inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, varför förutsättningar för dispens enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken inte förelåg. Länsstyrelsen ansåg att den tomtplats som beslutades i samband med att strandskyddsdispens för ”friggeboden” beviljades 2002 inte i sig innebär att allemansrätten utsläckts inom fastigheten, och att fritidshuset och sjöstugan skulle ligga utanför de befintliga byggnadernas hemfridszon. Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen som fann att den tidigare beslutade tomtplatsen innebar att landområdet inom fastigheten hade tagits i anspråk på det sätt som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken och att fritidshuset inte skulle innebära att något område utanför tomtplatsen skulle privatiseras. Avseende sjöstugan och bryggan ansåg mark- och miljödomstolen att dispens inte kunde ges huvudsakligen eftersom dessa skulle påverka det rörliga friluftslivets tillgång till vattenområdet. Länsstyrelsen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen som finner att den nu sökta åtgärden inte relaterar till den befintliga huvudbyggnaden, och är därmed inte en kompletterande åtgärd som kan vidtas med stöd av huvudbyggnadens tomtplats. Tomtplatsen får inte till följd att en ny, självständig byggnad får uppföras. Området som ansökan avser ligger inte inom den befintliga huvudbyggnadens hemfridszon och området kan heller inte av annan anledning anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. MÖD har därför ändrat MMD:s dom och fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddsdispensen för fritidshuset.
I februari 1987 beviljade länsstyrelsen undantag från strandskyddsbestämmelserna i den då gällande naturvårdslagen (1964:822) för nybyggnad av ett fritidshus i Trosa kommun. 2021 ansökte fastighetsägarna om strandskyddsdispens i efterhand för ett stängsel längs delar av gränsen mot en grannfastighet. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd beviljade dispens. Länsstyrelsen beslutade att upphäva beslutet för en viss del av stängslet, där man bedömde att den hemfridszon som fastighetens huvudbyggnad genererar inte sträcker sig hela vägen och att ett staket där avhåller och hindrar allmänheten. Stängselsträckningen mellan dessa punkter kunde inte anses vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark- och miljödomstolen ändrade bestluet och fastställde nämndens beslut om strandskyddsdispens i sin helhet. Enligt domstolen får länsstyrelsens beslut från 1987 förstås som att en tomtplatsavgränsning gjorts i enlighet med naturvårdslagen och att hela fastigheten därvid har ansetts utgöra tomt. Hela fastigheten var således enligt domstolen redan ianspråktagen som tomt, varför området där stängslet är uppfört fick anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Mark- och miljööverdomstolen bedömer dock att den tomtplatsbestämning som gjordes i samband med beslutet om strandskyddsdispens 1987 inte omfattar annan del av fastigheten än den som utgör hemfridszonen runt bostadshuset. Hela fastigheten utgör således inte tomt. Enligt Mark- och miljööverdomstolen väger det allmänna intresse som strandskyddet ska skydda tyngre än sökandenas enskilda intresse av att ha ett stängsel som löper längs hela den sökta sträckningen. Olägenheten det innebär för sökandena att ta bort stängslet, som har uppförts utan dispens, förändrar inte bedömningen.
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att prenumerationstjänst som återger tryckt text i elektronisk form, omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent för elektroniska publikationer.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om personuppgiftsbehandling. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart. Ytterligare ett mål i samma fråga har meddelats prövningstillstånd vid samma tillfälle (se HFD-PT-6193-22)
En flickas föräldrar har separerat men har delad vårdnad om flickan. Hon är folkbokförd hos en av dem, men bor växelvis hos båda. Flickans gymnasieskola ligger längre bort än sex kilometer från den förälder där hon inte är folkbokförd. Föräldrarna ansökte därför hos kommunen om skolskjuts för henne mellan den förälderns bostad och skolan. Kommunen avslog ansökan. Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten som ansåg att ett barn med växelvis boende har två likvärdiga hem och att kommunens beslut därmed inte var förenligt med reglerna om kommunernas skyldighet att ansvara för elevers kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Förvaltningsrätten upphävde därför kommunens beslut. Kommunen överklagade till kammarrätten som menade att begreppet bostad i detta sammanhang far tolkas som den plats där eleven är folkbokförd och att kommunen därmed inte är skyldig att ansvara för dagliga resor mellan skolan och ett hem där eleven växelvis bor, men inte är folkbokförd. Målet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat frågan om det strider mot lag eller annan författning att, vid prövningen av rätten till elevresor avseende en gymnasieelev som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, utgå endast från den fastighet på vilken eleven är folkbokförd. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att lagtexten i 2 § elevreselagen inte ger stöd för att innebörden av begreppet bostad ska begränsas till att bara avse bostaden på den fastighet där ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar är folkbokfört. Någon sådan begränsning kan inte heller utläsas av förarbetena till regleringen. I en situation där en gymnasieelev inte har uppnått 18 års ålder och bor växelvis hos sina föräldrar gäller därför hemkommunens skyldighet enligt 2 § elevreselagen i förhållande till båda dessa bostäder. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därför kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens dom.
Lantmäterimyndigheten beslutade om avstyckning, särskild gränsutmärkning och nytt servitut för väg. Några fastighetsägare har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Målet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som konstaterar att lantmäterimyndigheten vid en förrättning som regel ska hålla sammanträde med sakägarna. Under sammanträdet ska sakägarna få information om de åtgärder som lantmäterimyndigheten vidtagit eller planerar samt beredas tillfälle att yttra sig och lägga fram behövlig utredning. Något sammanträde behövs dock inte om det inte finns några motstridande intressen mellan berörda sakägare och det inte heller finns några hinder mot den aktuella åtgärden. I detta fall har myndigheten inte hållit sammanträde trots att ärendet varit tvistigt såvitt avser anslutningen av vissa fastigheter. Detta utgör ett sådant handläggningsfel som ska jämställas med ett rättegångsfel. Felet kan antas ha inverkat på ärendets utgång. Mot bakgrund av syftet med ett förrättningssammanträde och lantmäterimyndighetens aktiva roll under förrättningen kan underlåtenheten att hålla sammanträde inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i domstolen. Därför ändras Mark- och miljööverdomstolen underinstansens dom och undanröjer lantmäteristyrelsens beslut avseende delfrågan om anslutning. Denna återförvisas till lantmäterimydigheten för fortsatt handläggning.
När ett slutligt avgörande av ett mål vid tingsrätt, som delvis avsett en arbetstvist, överklagats bara i den del avgörandet inte avsett en arbetstvist, har Arbetsdomstolen enligt grunderna för 2 kap. 7 § andra stycket arbetstvistlagen överlämnat målet till behörig hovrätt (AD 1979 nr 147). Detta bör gälla i alla de fall då bara den eller de som vunnit målet i den del som avser arbetstvisten angripit tingsrättens slutliga avgörande. Att klaganden, som i sak inte fått överklaga domen i den del som avser arbetstvisten, i första hand yrkat att Arbetsdomstolen, med undanröjande av domen, ska återförvisa målet till tingsrätten, på grund av rättegångsfel, ger således inte anledning till någon annan bedömning. Målet ska därför överlämnas till Hovrätten för Västra Sverige, som är behörig.
En stiftelse behöver inte göra någon bedömning av den enskildes ekonomi när man lämnar bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar