Kontakt

Om du är intresserad av våra webbtjänster, utbildningar, rådgivning eller vill ha support är du varmt välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon. Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar. Våra öppettider är 9.00 - 16.00.
Telefon: 08-716 07 90
E-post: info@lexpress.se
För frågor om abonnemang
E-post: abonnemang@lexpress.se
För teknikrelaterade frågor
E-post: webmaster@lexpress.se
Lex Press AB
Bos 2002
128 21 Skarpnäck

Senaste Nyheterna

Bolaget förelades vid vite att ta bort allt avfall från fastigheten. Bolaget ålades senare att betala vite om 70 000 för en pall med eternitplattor som stod på fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att plattorna inte fanns på fastigheten vid tidpunkten för utfärdandet av föreläggandet och att de därför inte omfattas av föreläggandet. Något vite ska därför inte dömas ut.
Regeringen fastställde ett beslut om bildande av ett naturreservat i Göteborgs skärgård och fann att gränsdragningen för reservatet och reservatsföreskrifterna om bryggor och muddring inte gick längre än vad som krävdes för att uppnå syftet med reservatet. Högsta förvaltningsdomstolen finner vid en rättsprövning att regeringens beslut ska stå fast.
Om Skatteverket registrerat ett bolag till mervärdesskatt för en viss verksamhet, så strider det enligt Högsta förvaltningsdomstolen mot principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet att retroaktivt besluta att bolaget inte bedrivit ekonomisk verksamhet. Frågan om beslutet varit korrekt eller inte och vilka skäl Skatteverket har för att ompröva beslutet saknar enligt domstolen betydelse.
Två kvinnor i ett centrum i Nacka kommun såg hur mannen sparkade till sin hund. Hovrätten finner att det utifrån vittnesmålen är styrkt att mannen utsatt hunden för djurplågeri. Han döms även för olovlig körning. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 60 kronor.
Företaget utförde renoveringsarbete i en fastighet och fakturerade vid fyra tillfällen, sammanlagt 563 000 kronor, varav 375 000 avsåg arbetskostnad. På den fjärde fakturan gjordes ett ROT-avdrag på köparnas totala möjliga skattereduktion - 100 000 kronor. Företaget begärde utbetalning från Skatteverket, som endast betalade ut 8 490 kronor. Som skäl för beslutet angavs att i detta fall var köparnas skattereduktion endast avdragen i den sista fakturan och skattereduktion kunde därmed endast medges med en andel som stod i proportion till mängden av skattereduktion och det belopp köparna hade betalat. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. HFD konstaterar att frågan avser vilken betydelse det har för företagets rätt till utbetalning att faktureringen för utfört arbete har delats upp på tre tillfällen och att köparna har betalat två av fakturorna i sin helhet. Skatteverket och förvaltningsrätten har ansett att de första två fakturorna för arbete inte kan ligga till grund för utbetalning. Det saknas vägledande avgöranden beträffande utförarens rätt till utbetalning i den nu aktuella situationen. Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att företaget ska beviljas prövningstillstånd i kammarrätten.
En man häktades 17 september 2020 på sannolika skäl misstänkt för bland annat flera fall av våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Åklagaren fick ​tillstånd att meddela restriktioner. Tingsrätten har vid ett flertal tillfällen beslutat om fortsatt häktning och restriktioner. När nya bestämmelser om häktning trädde i kraft, som innebär att en misstänkt inte får vara häktad mer än nio månader innan åtal väckts, begärde åklagaren att åtalsfristen skulle förlängas. Tingsrätten beslutade att mannen skulle vara kvar i häkte, eftersom det fanns synnerliga skäl att överskrida niomånadersgränsen. I september beslutade tingsrätten åter att mannen skulle vara kvar i häkte. Hovrätten har avslagit mannens överklagande. Högsta domstolen finner att det finns skäl att meddela prövningstillstånd eftersom mannen är på sannolika skäl misstänkt för de brott som angetts i tingsrättens beslut. Den fråga som särskilt aktualiserats är hur proportionalitetsbedömningen vid ett nytt beslut i häktningsfrågan ska göras när domstolen tidigare har kommit fram till att det funnits synnerliga skäl att överskrida niomånadersgränsen. HD menar bland annat att det finns risk att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet och undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen om han försätts på fri fot. HD konstaterar att den brottslighet som mannen är misstänkt för är omfattande och varit tidskrävande att utreda. Ytterligare brottsmisstankar har tillkommit vid flera tillfällen under häktningstiden och brottsligheten har mycket högt straffvärde. HD finner at skälen för fortsatt häktning är lika starka som de som tidigare motiverade att niomånadersgränsen överskreds. Fortsatt häktning är proportionerlig och mannens överklagande avslås.
Genom ett tingsrättsbeslut förelades part A att till part B utge vissa handlingar som kunde användas som bevis. A tillerkändes ersättning för att ta fram handlingarna och förpliktades att ersätta A för rättegångskostnaderna i editionsfrågan. A har överklagat beslutet och yrkat att hovrätten ska befria dem från skyldigheten att betala rättegångskostnaderna. Hovrätten avslog överklagandet. HD meddelar prövningstillstånd.
Ett bolag har väckt talan mot Statens Fastighetsverk i samband med en offentlig upphandling, där bolaget angett att Fastighetsverket begått skadeståndsgrundande upphandlingsrättsliga fel bland annat genom att tilldela en leverantör ett ramavtal utan att leverantören visat att den har den kapacitet som efterfrågats. Sedan tingsrätten sammanträtt för muntlig förberedelse framställde bolaget ett andrahandsyrkande om att Fastighetsverket ingått ett avtal med leverantören för en period utan föregående annonsering, vilket innebar en otillåten direktupphandling. Staten yrkade att tingsrätten skulle avvisa yrkandet om direktupphandling med motiveringen att det inte är det som är föremål för prövning. Tingsrätten avslog yrkandet om avvisning av bolagets talan i den del som grundar sig på påstådd direktupphandling. Fastighetsverket överklagade till hovrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Högsta domstolen konstaterar att överklagandet aktualiserar frågor om i vilken mån olika förfaranden och avtal enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling är att anse som samma sak enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Frågan är inte tillräckligt belyst i rättspraxis. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. HD meddelar prövningstillstånd i hovrätten.
Den berömda danske konstnären bedrev offentlig förevisning av djur på sitt säteri i Småland. Djuren sköttes dock inte om och konstnären meddelades djurförbud. Konstnären och platschefen döms nu av tingsrätten för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen då de utsatt två grisar och ett lamm för lidande och då de inte sett till att en bagge och ett lamm fått vård.
Hovrätten finner att hyresgästen inte visat att hennes son sammanbott med henne i flera år innan hon flyttat in på ett äldreboende. Sonens förklaringar till varför han behållit sin egen lägenhet och varit folkbokförd där är enligt rätten svårbegripliga och delvis motsägelsefulla.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar