Kontakt

Om du är intresserad av våra webbtjänster, utbildningar, rådgivning eller vill ha support är du varmt välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon. Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar. Våra öppettider är 9.00 - 16.00.
Telefon: 08-716 07 90
E-post: info@lexpress.se
För frågor om abonnemang
E-post: abonnemang@lexpress.se
För teknikrelaterade frågor
E-post: webmaster@lexpress.se
Lex Press AB
Bos 2002
128 21 Skarpnäck

Senaste Nyheterna

Ett Jersey Private Ltd-bolag är obegränsat skattskyldig och ska betala tjugo procent av vissa inkomster hänförliga till fastigheter och fossila bränslen i skatt. Därmed är det utländska bolaget enligt Högsta förvaltningsdomstolen ett inkomstskattesubjekt både formellt och reellt. Att det aktuella bolaget inte kommer att ha några inkomster som beskattas är inte skäl till annan bedömning.
De tre fastigheterna var alla allemansrättsligt tillgängliga. Då varje utökning av en bostadsfastighet ska anses innebära en utökning av tomtmarken finns risk för privatiseringseffekter. Mark- och miljööverdomstolen finner därav att fastighetsregleringen motverkar strandskyddets syften.
Ett fastighetsbolag krävde genom regresstalan att Örebro kommun och Länstrafiken skulle ersätta avhjälpandekostnaderna då en fastighet sanerats från oljeföroreningar orsakade av bussverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att fastighetsbolaget fusionerats med det huvudsakligen verksamhetsutövande bolaget och därmed övertagit ansvaret som verksamhetsutövare. Därmed är det fastighetsbolaget som ska bära avhjälpandekostnaden.
Utredningen visar enligt kammarrätten att bolaget avsett att bedriva verksamhet med kryptovalutor och det är oklart vad avsikten nu är. Det finns inga konkreta omständigheter som talar för att det finns en planerad dataanalysverksamhet. Därför nekar kammarrätten avdrag för ingående mervärdesskatt.
Staffanstorps kommun har angett i sin integrationsplan att den inte beslut accepterar att barn bär huvudduk i förskola och grundskola. Ett antal privatpersoner har överklagat beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för att klargöra vad detta betyder i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.
Verksamheten vid stålverket i Oxelösund medför stora utsläpp av svavel. Som slutligt villkor gällde ett begränsningsvärde som skulle innehållas under minst tio månader per kalenderår. Mark- och miljööverdomstolen finner att villkoret inte ska skärpas och att undantag från tidsramen får göras vid avställningsarbeten och vid en lägre produktion.
Eftersom byggnader inte fick placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kunde byggnaderna på styckningslotterna inte vara bredare än sex meter. Mark- och miljööverdomstolen finner, till skillnad från underinstansen, att detta inte innebär att fastighetsbildningen inte är lämplig.
Bolaget menade att anläggandet och driften av Götatunneln hade orsakat sättningsskador på en byggnad och yrkade 19,3 miljoner kronor i ersättning. Mark- och miljööverdomstolen lämnar ersättningsanspråket utan bifall och finner att bolaget inte gjort övervägande sannolikt att anläggandet och driften av Götatunneln skadat byggnaden.
Kvinnan begärde att vissa av hennes personuppgifter i ett pågående mål skulle rättas, eftersom de var felaktiga. Hon ville att de skulle tas bort. Kammarrätten avslog begäran eftersom uppgifterna hade rättats genom en kompletterande anteckning på dagboksbladet. Eftersom både skrivelsen och dagboksbladet utgör allmänna handlingar skulle det stå i strid med tryckfrihetsförordningen att eliminera, och därigenom gallra, uppgifterna. Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att den rättelse som kammarrätten har gjort är tillräcklig för att kvinnans rätt enligt artikel 16 i dataskyddsforordningen ska anses ha tillgodosetts. Överklagandet ska därför avslås.
När fastighetsägaren ska sätta in pentryn i 386 studentrum och bygga om gemensamma kök och matsalar till nya studentrum med pentry, så är det enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte fråga om sådana mindre ändringsarbeten som omfattas av det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar