Kontakt

Om du är intresserad av våra webbtjänster, utbildningar, rådgivning eller vill ha support är du varmt välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon. Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar. Våra öppettider är 9.00 - 16.00.
Telefon: 08-716 07 90
E-post: info@lexpress.se
För frågor om abonnemang
E-post: abonnemang@lexpress.se
För teknikrelaterade frågor
E-post: webmaster@lexpress.se
Lex Press AB
Bos 2002
128 21 Skarpnäck

Senaste Nyheterna

Affärsverket svenska kraftnät fick förundersökningstillstånd för att undersöka lämpligaste sträckningen av en luftledning. För undersökningen krävdes tillträde till de fastigheter som berörs av ledningsutbyggnaden. Länstyrelsen biföll ansökan. Beslutet överklagades till regeringen som inte fann skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Högsta förvaltningsrätten har nu prövat frågan och finner att regeringen hållit sig inom det bedömningsutrymme som de aktuella reglerna innefattar. HFD slår fast regeringens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen finner till skillnad från mark- och miljödomstolen att den åtgärdsprioritering med riktvärden för befintlig miljö som anges i Infrastrukturpropositionen från år 1996 alltjämt ska tillämpas. Riktvärdena har bekräftats i senare förarbeten och av rättspraxis.
Om det finns en inte obetydlig risk för att en anläggning för markavvattning inte fungerar tillfredsställande och om fastighetsägaren inte vidtar skäliga åtgärder för kontrollera och avhjälpa brister i anläggningen, så ansvarar fastighetsägaren enligt Högsta domstolen, på grund av oaktsam underlåtenhet, för skador som uppkommer i omgivningen.
En person har begärt att få ta del av postlistor avseende fysisk post till kammarrätten i Göteborg för en viss period. Kammarrätten avslog begäran med motiveringen att domstolen inte för någon förteckning över inkommande post och alltså inte har någon sådan handling. Högsta förvaltningsdomstolen avslår personens överklagande.
En arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en huvudentreprenör eller en uppdragsgivare i den mening som avses i 3 § entreprenörsansvarslagen. I det aktuella fallet hade arbetstagarorganisationen rätt till förhandling med entreprenören. Någon förhandling har inte ägt rum och entrepenören har bland annat hävdat att det inte det inte av förhandlingsframställningen framgick att det var fråga om en förhandling enligt medbestämmandelagen. Förhandlingsframställningen har enligt Arbetsdomstolens mening varit tillräckligt tydlig, även om det inte uttryckligen anges att det var fråga om en förhandling enligt medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen finner att entreprenören varit skyldig att förhandla med facket. Men arbetsdomstolen konstaterar att av lagtext, förarbeten och hittillsvarande rättspraxis varit påtagligt svårt att utläsa att 20 § andra stycket sista meningen entreprenörsansvarslagen har den innebörd som Arbetsdomstolen nu kommit fram till. Rättsläget har således på denna punkt varit påtagligt oklart. Det är därför inte skäligt att ålägga entreprenören att betala skadestånd för brott mot 10 § medbestämmandelagen, utan detta ska jämkas till noll.
Straffet för den man som låtit avverka flera hundra träd på kommunens mark för att få havsutsikt vid en fastighet i Tylösand skärps av hovrätten från villkorlig dom och dagsböter till fängelse i ett år och tre månader. Rätten finner vidare att tingsrätten gjort en alltför försiktig värdering av skadan och höjer skadeståndet från 500 000 kronor till 2,5 miljoner kronor.
Vid en genomgripande ombyggnation av ett hyreshus ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen byggnaden värderas på samma sätt som en byggnad under uppförande. Vid värderingen ska den kvarvarande stommens restvärde ses som en nedlagd kostnad enligt värderingsregeln i 7 kap 12 § fastighetstaxeringslagen.
Ett bolag hade ansökt om stöd vid korttidsarbete för perioden 1 april - 31 maj 2020. Tillväxtverket avslog i juni 2020 ansökan med motiveringen att bolaget under den aktuella jämförelsemånaden inte uppfyllde kraven för att få stöd. Vid prövningen hade Tillväxtverket använt januari 2020 som jämförelsemånad. Kammarrätten angav att eftersom Tillväxtverket hade meddelat sitt beslut under juni månad 2020 var korrekt jämförelsemånad mars månad samma år. Kammarrätten upphävde därför underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Tillväxtverket för ny prövning. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser frågan hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande. HFD meddelar att när Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då beslutet fattades.
En fastighetsägare i Stockholms innerstad drabbades av vattenskador i källaren. Skadorna visade sig bero på att grannfastighetens dagvattenledning var trasig. Den fastigheten ägdes av en bostadsrättsförening. Fastighetsägaren väckte talan mot bostadsrättsföreningen och yrkade ersättning för sina kostnader. Prejudikatfrågan är under vilka förutsättningar en fastighetsägare ansvarar för en grannes skador som beror på vatteninträngning från en trasig dagvattenanläggning på fastigheten. Högsta domstolen menar att bostadsrättsföreningen borde ha kontrollerat anläggningen för att bedöma skick och underhållsbehov när man tillträdde som ägare 2002. Då var fastighetens dagvattenanläggning drygt 70 år gammal och man borde kunnat räkna med att den var i dåligt skick. HD finner därför att bostadsrättsföreningen är ersättningsansvarig för skadorna. HD finner också att det bör beviljas prövningstillstånd för de delar av målet där tillståndsfrågan har förklarats vilande. Ersättningsskyldighetens omfattning har inte prövats av tingsrätten och hovrätten. I enlighet med instansordningens princip bör därför målet lämnas tillbaka till tingsrätten för fortsatt handläggning.
Målet rör indirekt diskriminering och aktualiserar bl.a. frågor om bevisbörda och beviskrav i sådana mål. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (jfr NJA 2011 s. 843 p. 9). HD meddelar prövningstillstånd i hovrätten.

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar