Totaltjänst
Lex Total Migration
Lex Total Migration innehåller samtliga domar från Migrationsöverdomstolen från och med 2008. Uppdatering bakåt pågår. Hela domen är scannad och texttolkad vilket gör hela textmassan sökbar.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Att ett bolag som är registrerat för mervärdesskatt ändrar verksamheten enligt bolagsordningen, innebär enligt kammarrätten inte att bolaget får berättigade förväntningar om att beviljas avdrag för ingående mervärdesskatt i den nya verksamheten. Den nya verksamheten ska därför inte genom registreringen anses vara ekonomisk.
En fastighetsägare hyrde ut en lägenhet till ett bolag, som i sin tur har hyrt ut lägenheten i andra hand till ett annat bolag, vars ställföreträdare har bott i lägenheten. Tvist har uppstått och frågan har varit ifall det finns någon intressegemenskap mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen, som påverkat andrahandshyresgästen. Exempelvis om genom andrahandsförfarandet kringgått bestämmelserna i lagen som skulle ha varit till förmån för andrahandshyresgästen i dess egenskap av hyresgäst. Om ett sådant förhållande förelegat, skulle andrahandshyresgästen haft samma rättigheter som om fastighetsvärden hyrt ut lägenheten direkt till denna. Andrahandshyresgästen har gjort gällande att förstahandshyresgästen i själva verket agerat på uppdrag av fastighetsägaren och de båda tillsammans haft ekonomisk vinning av andrahansuthyrningen. Hovrätten fann att andrahandshyresgästen inte kunnat styrka att en sådan intressegemenskap funnits. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
I maj 2021 lämnade Måleriföretagen in en anmälan till Konkurrensverket om konkurrensbegränsande effekter i kollektivavtalet för målare. Måleriföretagen yrkade att Konkurrensverket skulle ålägga Måleriföretagens medlemsföretag att inte tillämpa en viss paragraf i avtalet som anger kriterier för att målare ska rätt till garantilön, enligt lönetablån. Konkurrensverket avskrev ärendet. Tvist har uppstått i frågan om Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket var en otillåten stridsåtgärd. Arbetsdomstolens utredning visade att Måleriföretagen var bekymrad över att service-arbetaravtalet hade upphört att gälla och att organisationens medlemsföretag därmed – beträffande enklare måleriarbeten – inte skulle kunna verka på samma villkor som måleriföretag som inte var bundna av måleriavtalet och att syftet med anmälan primärt var att få utrett om avtalet innebar en konkurrensbegränsning. Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen inte stöd för att anmälan skulle ha gjorts i ond tro eller mot bättre vetande. Konkurrensverket avskrev t.ex. inte ärendet med motiveringen att anmälan var obefogad utan av andra skäl. Arbetsdomstolen gör vidare bedömningen att utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att kunna anta att anmälan gjordes i det primära och direkta syftet att utöva påtryckning på förbundet, dvs. av annat skäl än att få konkurrensfrågan utredd av myndighet. Åtgärden att lämna in anmälan till Konkurrensverket var därmed inte en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening. Förbundets talan ska därför avslås.
Syftet med tidsfristen för nämndens handläggning av bygglovsärenden skulle enligt Mark- och miljööverdomstolen gå förlorat om tidsfristen skulle nollställas på grund av händelser efter att den redan löpt ut. Därför ska avgiften för kvinnan, som inte fått något besked på 15 veckor, reduceras till noll oavsett vad som hänt därefter.
Skatterättsnämnden fann att det utländska bolaget tillhandahöll en vara i form av el och en tjänst i form av tillgång till ett nätverk av laddningsstationer. Tillhandahållandet av el var enligt nämnden överordnat och därför ses det som ett enda sammansatt tillhandahållande.
Mark- och miljödomstolen återkallade delvis tillståndet till gruvverksamhet så att produktionsmängden begränsades. Detta då malmtransporter skedde på ett annat sätt och i en annan riktning än vad som angetts i tillståndsansökan. Två privatpersoner överklagade domen. Den ene menade att transporter nära tomtgränsen spred stoft med asbest. Den andre menade att transporterna begränsat möjligheten att bedriva turistverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen finner att de inte har klagorätt.
Mannens uppgifter om hustruns etableringsersättning, sin egen hyresskuld och deras utlandsvistelse ger enligt kammarrätten skäl att ifrågasätta Skatteverkets kontantberäkning. Därför undanröjer kammarrätten Skatteverkets beslut om skönsbeskattning.
Trafikverket har upphandlat konsulttjänster för upprättande av en järnvägsplan. Anbudsgivaren som kom på andra plats har ansökt om överprövning, då vinnande anbud inte uppfyllt kvalificeringskraven. Vinnande bolag har sedan fått komplettera sitt anbud efter anbudstidens utgång. Förvaltningsrätten finner att vinnande anbud inte varit komplett eftersom åtagande eller andra bevis på att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser från en angiven underleverantör saknas. De handlingar som Trafikverket fått in efter anbudstidens utgång kan inte beaktas. Eftersom bristerna inte är hänförliga till det konkurrensuppsökande skedet är rättelse en tillräckligt ingripande åtgärd. Upphandlingen ska rättas på så sätt att utvärderingen ska ske utan beaktande av anbudet från den vinnande anbudsgivaren. Det saknas därmed anledning att pröva övriga grunder för ingripande som angivits.
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål om städ vid korttidsarbete, där Tillväxtverket beslutat att återkräva utbetalt stöd. I båda fallen gäller det företag som beslutat om vinstutdelning kort innan de ansökte om stöd. Båda företagen ställde in sina utdelningar, innan ansökan om stöd skickades in. I det ena fallet ändrade förvaltningsrätten Tillväxtverkets beslut, men kammarrätten upphävde domen. I det andra fallet avslogs företagets överklagande i både förvaltningsrätt och kammarrätt, men kammarrätten var inte enig. Högsta förvaltningsrätten prövar båda målen.
Med hänvisning till förarbetena till lagen om skötsel av jordbruksmark och med hänsyn till den aktuella markens ringa storlek och dåliga arrondering och till att den inte brukats under lång tid, så finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte är fråga om brukningsvärd jordbruksmark.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar