Allmänna villkor

Access till tjänsterna ges endast till juridisk person (samt dess handläggare) med berättigat professionellt behov av tjänsterna. Ansökan om access ställs direkt till Lex Press AB, per telefon eller genom funktionen ”Pröva” på hemsidan. Varje ansökan kontrolleras och bedöms utifrån kriterierna ovan innan eventuellt godkännande.
Användaren utser en kontaktperson/handläggare som registreras i Lex Press AB:s kundregister. Ytterligare handläggare kan (om abonnemanget så tillåter) registrera egna profiler, genom att ange sin e-postadress och godkänner genom detta att adressen registreras i Lex Press administrationsgränssnitt. Profiler/e-postadresser sparas för att Lex Press skall kunna leverera nyhetsbrev, beställda dokument, statistik med mera, samt för faktureringsändamål.
Registrerade profiler kan när som helst raderas i systemet. Det ankommer på handläggare att själva meddela Lex Press att deras profil skall raderas.

Senaste Nyheterna

En åtalades för bland annat grov misshandel och våldtäkt. Förundersökningarna mot honom lades sedan ner. Ett målsägarbiträde i målet hade en ledande ställning på en mindre advokatbyrå. På samma byrå arbetade en advokat som sedan övergick till åklagartjänst och öppnade målet igen. Samma målsägarbiträde som tidigare förordnades. Mannen dömdes till fängelse i tingsrätten och hovrätten skärpte straffen. HD beviljar resning med motiveringen att åklagaren varit jävig.
Vid en slumpvis drogtest visade provet på en anställd att denne använt narkotika. Han ansågs därigenom inte lämplig för arbete så länge narkotikatesterna var positiva. Arbetsdomstolen slår fast att arbetsgivaren hade rätt att skilja honom från arbetet utan lön.
En vändplan på en skogsväg hade skräpats ner efter ett bärplockarläger. Kommunen förelade fastighetsägaren att städa upp. Länsstyrelsen, liksom mark- och miljödomstolen fastställde kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen finner dock inte att bolaget accepterat nedskräpningen och inte kan betraktas som verksamhetsutövare på platsen. Kommunen har därför inte haft fog för sitt föreläggande.
Två företagare trodde att revisorn var deras personliga skatterådgivare. Men när Skatteverket underkände deras skatteupplägg och eftertaxerade dem med sammanlagt 2,3 miljoner vardera stämde de revisionsfirman för vårdslös rådgivning. HD finner att rådgivningen haft stora brister men männens risktagande innebär att revisionsfirman inte behöver betala skadestånd.
HFD har besvarat en prejudikatfråga om vem som ska betala den särskilda avgift som utgår när en bifångsten vid fiske är större än tillåtet. Svaret är att båtens befälhavare är ansvarig, även om verksamheten bedrivs av ett bolag.
Vårterminens sista nyhetsbrev går ut till våra läsare under denna vecka. I augusti är vi tillbaka igen. Databaserna fortsätter förstås att fyllas på löpande under tiden. Vi önskar våra läsare en riktigt skön och trevlig sommar!
Detaljplanen som ger möjlighet att uppföra en friskvårdsanläggning med hotell och anexbyggnader kommer förvisso att innebära ett ingrepp i natur- och kulturmiljön. Men de värden som påverkas är begränsade och MÖD fastställer kommunens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad, som utökar befintlig hemfridszon.
Regionen gjorde en ny upphandling av busslinjetrafik. Det ledde till att ett antal medarbetare hos den tidigare leverantören sades upp. Arbetsdomstolen finner dock att övergången av uppdraget inte innebar en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.
Målet var visserligen komplicerat. Men det är ingen godtagbar förklaring till att det under ett år och sju månader bara förekom någon form av aktivitet i målet. Resten av tiden var ren liggtid, varför HFD beslutar att skattetillägget skall dras ner med 50 procent.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar